Beleidsplan Beleidsplan
Beleidsplan 2021 - 2026 protestantse gemeente ‘Het Vierhuis’   

Inhoudsopgave
 • Inleiding: waar we voor staan, wie we zijn
 • De informatie op een rij: kerkenraad, vrijwilligers, kerkgebouwen, contactgegevens
 • Beleidsplan 2021 - 2026
 • Werkplannen 2021, mogelijke thema’s werkplannen 2022-2026

Inleiding        

Protestantse gemeente ‘Het Vierhuis’ i.o.
Een naam die we met plezier dragen na jaren van ‘samen op weg’. Deze naam is ontstaan in het traject op weg naar de vorming van één gemeente. Uit de ingezonden namen door gemeenteleden en in alle gesprekken in de toenmalige federatiekerkenraad bleek dit ‘Vierhuis’ ons de richting te wijzen naar eenheid, naar verbinding.

Het Vierhuis is een verwijzing naar het vieren van de erediensten waarin wij onze basis zien om gevoed te worden in geloof, geloof te delen en om elkaar te ontmoeten.
Het getal ‘vier’ is ook een verwijzing naar de vier kerkelijke gemeente die nu samen deze nieuwe gemeente ‘Het Vierhuis’ vormen.
We willen als gemeente onze kerk een echt ‘vier’-huis laten zijn, een huis waarin volop gevierd wordt.

Tot alle handtekeningen gezet zijn (wij hopen in april 2021) is het ‘Het Vierhuis i.o.’, ‘Het Vierhuis in oprichting’. Voor het gemak spreken we in dit beleidsplan over ‘Het Vierhuis’.

Waar we voor staan
Als protestantse gemeente ‘Het Vierhuis’ willen wij een gemeente zijn waar Gods woord, zijn liefde, ons uitdaagt om met elkaar verbonden, hoe verschillend we ook zijn, als geloofsgemeenschap dienstbaar midden in de maatschappij te staan.
Als gemeente lerend, levend en vierend vanuit Gods woord. 
Om het met woorden van de theoloog en dichter Willem Barnard te zeggen:

Dit huis, gereinigd en versierd,
waar Gods gemeente bruiloft viert,
staat voor de eredienst gereed,
wij komen hier in lief en leed,

In geest en waarheid bidden wij,
dat Christus in ons midden zij.
Hem love al wat adem heeft!
Hem love wat op aarde leeft!

Willem Barnard in: Dit huis gereinigd en versierd, ZG 2.64

Wie we zijn
Protestantse gemeente ‘Het Vierhuis’ is ontstaan uit een samenvoeging van protestantse gemeente ‘s-Heer Arendskerke, protestantse gemeente Borssele, protestantse gemeente Lewedorp en protestantse gemeente Nieuwdorp.
Op het moment van schrijven (december 2020) zijn alle formele handtekeningen nog niet gezet. De verwachting is dat in april 2021 de laatste handtekeningen bij de notaris gezet kunnen worden.
De kerkenraad kiest er daarom voor om met ingang van 1 januari 2021 als gemeente samen op te trekken alsof alle formele handtekeningen al een feit zijn.
 
 1. De informatie op een rij:
Kerkenraad
Per  januari 2023 bestaat de kerkenraad uit de volgende leden:

Ouderlingen:
Eric Rijken
Bert Alderliesten
Nelleke Blok- Koets
Marien Caljouw
Stephan de Visser, scriba
Theo Quaak, voorzitter

totaal: zes van wie twee met een bijzondere opdracht

Diakenen:
Anja Buijsse

totaal: één

Ouderlingen-kerkrentmeester:
Carien Borst
Nelleke Blok- Koets
Marien Caljouw

totaal: drie

predikant:
Marjo Wisse

Vrijwilligers
Als gemeente kunnen wij niet bestaan zonder dat er vele mensen, op welke manier dan ook, een taak op zich nemen.
Zo moeten er mensen zijn voor beheer en onderhoud van gebouwen, kindernevendienst, organiseren, bezorgen, verzorgen van alle muziek en nog veel meer.

De protestantse gemeente ‘Het Vierhuis’ kan niet zonder al deze steun in tijd, aandacht, kracht, financiën en aanwezigheid in de eredienst.

Kerkgebouwen
Als gemeente hebben wij nu, december 2020, de beschikking over vier kerkgebouwen, waarvan drie in eigendom. Eind 2020 zal het kerkgebouw in Lewedorp worden verkocht. Hier is de afspraak dat tot en met 2025 in dit gebouw de eredienst gevierd kan worden.

Naar verwachting zal de Bethelkerk in Nieuwdorp in 2021 worden verkocht. Het uitgangspunt bij verkoop is dat de komende tien jaar in dit gebouw de eredienst gevierd kan worden.

Er zijn gesprekken gaande over de Catharinakerk in Borssele. De hervormde gemeente ‘De Bron’ in wording viert wekelijks haar eredienst in deze kerk. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit gebouw aan deze gemeente over te dragen waarbij er naast de zondagse diensten ook ruimte blijft om rouw- en trouwdiensten vanuit ´Het Vierhuis´ hier te vieren.

De Petruskerk in ‘s-Heer Arendskerke is eigendom van protestantse gemeente ‘Het Vierhuis’.

Als gemeente ‘Het Vierhuis’ hebben we de gelegenheid om vier kerkgebouwen te gebruiken voor de eredienst. De eerste zondag van de maand vieren wij die in ‘s-Heer Arendskerke, de tweede zondag in Lewedorp, de derde zondag in Borssele, de vierde zondag in Nieuwdorp. Als er een vijfde zondag is, wordt de eredienst in principe afwisselend in Nieuwdorp of ‘s- Heer Arendskerke gevierd.

Contactgegevens
Scriba: Stephan de Visser,
Sloestraat 19, 4456 AN Lewedorp
stephan.de.visser (apenstaartje) gmail.com

voorzitter: Theo Quaak
Vermetstraat 26, 4458 BB ‘s Heer Arendskerke
0113-563715 / 0620021076
enquaak (apenstaartje) zeelandnet.nl

Predikant: ds. Marjo Wisse
Slotstraat 63, 4458 BL ‘s Heer-Arendskerke
0113-561322 m.j.wisse (apenstaartje) kpnmail.nl

Website:  www.hetvierhuis.nl
 
 1. Beleidsplan 2021 - 2026

Waar willen we over vijf jaar staan als gemeente en hoe willen we daar komen? Deze twee vragen zijn het uitgangspunt voor dit beleidsplan tot en met 2026.
Als protestantse gemeente die net begint in deze nieuwe samenstelling, komende vanuit vier gemeenten, is er veel dat opnieuw met elkaar besproken moet worden. Ieder dorp, iedere gemeente heeft zijn eigen gewoonten en gebruiken. De komende jaren willen we gebruiken om al deze gewoonten, gebruiken, verlangens en verwachtingen samen te vlechten en tot één geheel te maken.

A: Binnen vijf jaar, in 2026, willen we zo naar elkaar gegroeid zijn
 • dat wij ons één gemeente voelen waar we in verbondenheid met de traditie waarin wij staan, zoeken naar een eigen vertolking van de christelijke boodschap in woord, gebaar en beleving.
 • dat we blij zijn met ‘Het Vierhuis’ waar ruimte is voor gevoeld gemis,
 • dat we trots zijn op wie wij zijn als gemeente, waar we met elkaar God zoeken, proberen om te zien naar elkaar en naar de wereld om ons heen, dichtbij en veraf.
B: Binnen vijf jaar willen we de financiële toekomstmogelijkheden duidelijk hebben inclusief een langetermijnplanning (voor zover mogelijk) m.b.t. financiën, gebouwen en voorganger(s).

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken worden er per jaar een aantal aandachtspunten benoemd die in een werkplan per jaar uitgewerkt worden.
Het moderamen neemt de verantwoording om in de eerste kerkenraadsvergadering van een kalenderjaar het werkplan op de agenda te zetten.
 1. Werkplannen 2021-2026
Ieder jaar in de eerste vergadering van het nieuwe kalenderjaar wordt het werkplan van het voorgaande jaar geëvalueerd en het thema voor het huidige jaar vastgesteld. Ook wordt vastgesteld welk college of welke personen eerste aanspreekpunt zijn voor de uitwerking van dit nieuwe werkplan.
Dit werkplan zal een vast agendapunt zijn op iedere kerkenraadsagenda.

Het werkplan voor 2021 is meer uitgewerkt dan de daaropvolgende jaren. Wij vinden het van belang dat een werkplan aansluit bij de vragen die op dat moment spelen. Daarom voor de jaren 2022 - 2026 alleen een korte aanzet.

Werkplan 2021:
In het werkplan voor 2021 staan vier thema’s centraal:

A.        Doelstellingen en verantwoordelijkheden formuleren in alle commissies.
B.         Bijeenkomsten in de gemeente rondom het thema: wie willen wij zijn als gemeente en waar zouden prioriteiten moeten liggen?
C.        Communicatie binnen de gemeente
D.        Vieren.

A. Doelstellingen en verantwoordelijkheden formuleren in alle commissies
Met ingang van 2021 worden alle groepen en commissies die bestaan in de vier gemeenten samengevoegd. Er ontstaat daarmee één diaconie, één liturgiecommissie, één kindernevendienstcommissie enz. voor protestantse gemeente ‘Het Vierhuis’.

Al deze nieuw gevormde groepen en commissies die op de een of andere manier betrokken zijn bij protestantse gemeente ‘Het Vierhuis’ wordt gevraagd om hun naam, doelstellingen, werkwijze, afspraken en verantwoording op papier te zetten zoals zij in 2021 als commissie willen gaan werken, nu wij één gemeente zijn.
Hiervoor komt een formulier met richtvragen. Dit zal in sommige gevallen best heel wat overleg kosten, maar het uitgangspunt is:
we zijn één gemeente, één organisatie verspreid over vier dorpen, met één doelstelling, één werkwijze die ontstaat vanuit dit onderling overleg.
Collectes, brieven aan de gemeenten, presentjes, bezoeken, dit alles zullen we zo proberen te beschrijven dat op alle dorpen eenzelfde werkwijze gebruikt gaat worden en wij daadwerkelijk één zijn.

Planning:
In de kerkenraad van januari worden de richtvragen uitgedeeld en besproken.
Voor 1 april leveren alle groepen en commissies hun antwoorden in zoals zij deze hebben vastgelegd in hun overleg.
In de kerkenraad van april wordt een overzicht gepresenteerd van werkwijzen van de verschillende commissies. Vanuit de kerkenraad verzamelde opmerkingen gaan terug naar de verschillende commissies.
In de kerkenraad van juni worden de aangepaste teksten van werkwijzen besproken en definitief vastgesteld. Zodra deze teksten definitief zijn, worden ze als bijlage aan de plaatselijke regeling gehecht.
B. Bijeenkomsten in de gemeente rondom het thema: wie willen wij zijn als gemeente en waar zouden prioriteiten moeten liggen?
Door drie bijeenkomsten rond deze vragen te plannen, willen we gemeenteleden betrekken bij het verwoorden wie we als nieuwe gemeente willen zijn.
Deze drie identieke bijeenkomsten zullen op een middag, een avond en na een eredienst gepland worden.

Planning:
Afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. corona zullen deze bijeenkomsten in februari / maart gepland worden, met de intentie om een gemeentevergadering te organiseren in april.

Ook in het najaar zullen drie bijeenkomsten gepland worden als vervolg op de eerste bijeenkomsten. Het thema voor deze bijeenkomsten wordt vastgesteld n.a.v. de eerste bijeenkomsten. We hebben ook de intentie om een gemeentevergadering te organiseren in november.

C. Communicatie binnen de gemeente.
Hoe en wat communiceren wij wanneer en op welke manier met de gemeente en wie is waarvoor verantwoordelijk?
Op verschillende manieren wordt het contact met gemeenteleden onderhouden. Via afkondigingen in de kerk, berichten in het kerkblad, soms een nieuwsbrief, al dan niet digitaal. Daarnaast is er informatie op de website te vinden.
Er moet een overzicht gemaakt worden wanneer, hoe en waar welke informatie gedeeld wordt met de gemeente binnen de grenzen van de privacyregels.
Het gaat dan om informatie vanuit de kerkenraad of verschillende commissies, maar ook om het delen van lief en leed. Vanuit de kerkenraad wordt een aantal gemeenteleden gevraagd om mee te denken en mee te schrijven aan een communicatieplan rondom de vraag: hoe houden wij op een goede manier contact met gemeenteleden en hoe houden wij hen op de hoogte van dat wat er speelt in de gemeente?

Planning:
Voor de korte termijn, met ingang van januari 2021, staat communicatie en evaluatie iedere keer op de agenda van de kerkenraad. Wat gaat goed of niet goed, wat moet bijgestuurd, wat moet hiervan gecommuniceerd worden naar de gemeente?

In januari 2021 zal een aantal gemeenteleden en kerkenraadsleden gevraagd worden om mee te denken over een communicatieplan. In maart (zo mogelijk eerder) komt de bespreking van dit plan op de agenda van de kerkenraad.


D. Vieren.
Bij de totstandkoming van ‘Het Vierhuis” zijn op korte termijn praktische werkafspraken gemaakt om het rooster voor de vieringen rond te krijgen.
Nu willen wij de tijd nemen om als kerkenraad te verwoorden met argumenten welke keuzes wij maken voor de toekomst als het gaat om vieren met kinderen en jeugd, vieren in de oecumene, avondmaal, bijzondere momenten als bid- en dankdag, stille week, diensten rondom de kerkelijke feesten, startzondag en gedachtenisdienst.
Daarnaast is er ook de jaarlijkse dienst met federatie Rondom de ZwakePlanning:
In de kerkenraadsvergadering van juni 2021 wordt door de voorgangers een voorstel ingediend hoe al deze thema’s besproken zullen worden binnen de liturgiecommissie, kerkenraad en in de gemeente.Mogelijke thema’s werkplannen 2022-2026 passend bij beleidsplan 2021-2026
2022:
 • Hoe om te zien naar wie zijn thuis niet vinden kan in Het Vierhuis. In gesprek, communicatie, ruimte voor gemis, naast enthousiasme voor het mooie.
 • Vorming en toerusting, kringen, ontmoetingen. Hoe willen wij een lerende gemeente zijn en blijven en dat voor alle leeftijden? Hoe maken wij dit concreet?
 • Naar buiten kijkend: wat stellen wij ons als gemeente ten doel mbt zwo, diaconaat, noodhulp, omzien naar de ander, kerk in de dorpen enz.?
 • Omschrijving maken van de regio waar wij kerk zijn, hoe is de leeftijdsopbouw in de regio en in de kaartenbak? Wat zijn thema’s die spelen in de regio; kunnen en willen wij daar wat mee? Met welke organisaties werken wij samen of willen wij graag samenwerken?
 • Wat zijn de financiële uitdagingen voor de komende jaren als het gaat om onderhoud gebouwen? Hoe kunnen wij deze uitdagingen als gemeente opvangen?

2023:
 • evaluatie van alle commissies. Kloppen omschrijvingen die aan de plaatselijke regeling zijn gehecht? Doen zij recht aan de werkelijkheid die is ontstaan in de afgelopen twee jaar?
 • Voelen wij ons als kerkenraad één?
 • Voelt de gemeente zich één? Wat is hiervoor nodig om dit (nog meer) te versterken?  (zoals het in het beleidsplan staat:
Over vijf jaar (2026) willen we zo naar elkaar gegroeid zijn
   • dat wij ons één gemeente voelen waar we in verbondenheid met de traditie waarin  wij staan, zoeken naar een eigen vertolking van de christelijke boodschap in woord, gebaar en beleving.
   • dat we blij zijn met ‘Het Vierhuis’ en waar ruimte is voor gevoeld gemis,
   • dat we trots zijn op wie wij zijn als gemeente, waar we met elkaar God zoeken, proberen om te zien naar elkaar en naar de wereld om ons heen, dichtbij en veraf.)


2024:
 • Wat doen wij allemaal? wat gaat goed, wat mist, wat willen we anders?
 • Wat willen we starten en wat moet misschien wel gestopt?
 • Kunnen wij alles wat we doen met onze financiële middelen en onze vrijwilligers volhouden?
 • Is het kwalitatief goed?


20252026
 
terug