ANBI Gemeente ANBI Gemeente
Algemene gegevens Protestantse gemeente Het Vierhuis behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI:

Roepnaam:
De protestantse gemeente te Borssele -
’s Heer Arendskerke – Lewedorp – Nieuwdorp
Het Vierhuis
Telefoonnummer (facultatief): Zie website
RSIN/Fiscaal nummer:
KvK-nummer:
863108180
84133406
Website adres: http://pg-vierhuis.protestantsekerk.net
E-mail: hetvierhuis@zeelandnet.nl
Adres: 4455 AN Nieuwdorp
Postcode: hetvierhuis@zeelandnet.nl
Plaats: Nieuwdorp
Postadres: Coudorp 1
Postcode: 4455AN
Plaats: Nieuwdorp
Rekening nummer:                                          NL96RABO0380514389

De Protestantse gemeente te Borssele – ’s Heer Arendskerke – Lewedorp – Nieuwdorp (Het Vierhuis) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (Ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Als protestantse gemeente ‘Het Vierhuis’ willen wij een gemeente zijn waar Gods woord, zijn liefde, ons uitdaagt om met elkaar verbonden, hoe verschillend we ook zijn, als geloofsgemeenschap dienstbaar midden in de maatschappij te staan.  

Als gemeente lerend, levend en vierend vanuit Gods woord.   
Om het met woorden van de theoloog en dichter Willem Barnard te zeggen:  
 
Dit huis, gereinigd en versierd, 
waar Gods gemeente bruiloft viert, 
staat voor de eredienst gereed, 
wij komen hier in lief en leed, 
 
In geest en waarheid bidden wij, 
dat Christus in ons midden zij. 
Hem love al wat adem heeft! 
Hem love wat op aarde leeft! 
 
Willem Barnard in: Dit huis gereinigd en versierd, ZG 2.64 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op De protestantse gemeente te Borssele – ’s Heer Arendskerke – Lewedorp - Nieuwdorp.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Op https://pg-vierhuis.protestantsekerk.net/beleidsplan_2021_-_2026 vindt u het beleidsplan van onze gemeente.
- Inleiding: waar we voor staan, wie we zijn.
- De informatie op een rij: kerkenraad, vrijwilligers, kerkgebouwen, contactgegevens
- Beleidsplan 2021 - 2026
- Werkplannen 2021, mogelijke thema’s werkplannen 2022-2026

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
https://pg-vierhuis.protestantsekerk.net/welkom

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
Protestantse gemeente te Borssele - 's-Heer Arendskerke -
Lewedorp - Nieuwdorp
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2023
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 
  Begroting Rekening Rekening
2024 2023 2022
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 20.400 11.061 20.128
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 3.800 5.058 3.581
Bijdragen van leden en anderen 51.200 66.422 69.173
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen - 9.251 -
Totaal baten A 75.400 91.792 92.882
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen 13.700 27.454 141.138
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
2.600 2.285 1.312
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 107.800 99.899 112.774
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 5.000 9.227 4.178
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 6.000 4.976 6.029
Salarissen en vergoedingen 7.000 9.218 8.463
Kosten beheer, administratie en archief 7.700 11.842 9.887
Totaal lasten A 149.800 164.901 283.781
Operationeel resultaat (A) -74.400 -73.109 -190.899
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 40.000 127.572 109.027
Incidentele lasten - - -
Incidentele baten en lasten (B) 40.000 127.572 109.027
Resultaat verslagjaar (A+B) -34.400 54.463 -81.872
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves - 9.847 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - 114.148
Toevoegingen bestemmingsreserves - -63.000 -
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - -53.153 114.148
 
Resultaat naar Algemene reserve (D)                        -34.400              1.310             32.276Ingediend op 05-05-2024                                                                                                                  1


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
Zie voor gedaitaileerde informatie:
Borssele - 's-Heer Arendskerke - Lewedorp - Nieuwdorp PG KRM J2023 - ANBI-overzicht - 05-05-2024

Borssele - 's-Heer Arendskerke - Lewedorp - Nieuwdorp PG KRM J2023 - quotumaangifte 2025 - 05-05-2024

Borssele - 's-Heer Arendskerke - Lewedorp - Nieuwdorp PG KRM J2023 - rapport jaarrekening - 05-05-2024

Borssele - 's-Heer Arendskerke - Lewedorp - Nieuwdorp PG KRM J2023 - verkort overzicht jaarrekening - 05-05-2024

 
terug