ANBI Gemeente ANBI Gemeente
Algemene gegevens Protestantse gemeente Het Vierhuis behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI:

Roepnaam:
De protestantse gemeente te Borssele -
’s Heer Arendskerke – Lewedorp – Nieuwdorp
Het Vierhuis
Telefoonnummer (facultatief): Zie website
RSIN/Fiscaal nummer:
KvK-nummer:
863108180
84133406
Website adres: http://pg-vierhuis.protestantsekerk.net
E-mail: hetvierhuis@zeelandnet.nl
Adres: 4455 AN Nieuwdorp
Postcode: hetvierhuis@zeelandnet.nl
Plaats: Nieuwdorp
Postadres: Coudorp 1
Postcode: 4455AN
Plaats: Nieuwdorp
Rekening nummer:                                          NL96RABO0380514389

De Protestantse gemeente te Borssele – ’s Heer Arendskerke – Lewedorp – Nieuwdorp (Het Vierhuis) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (Ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Als protestantse gemeente ‘Het Vierhuis’ willen wij een gemeente zijn waar Gods woord, zijn liefde, ons uitdaagt om met elkaar verbonden, hoe verschillend we ook zijn, als geloofsgemeenschap dienstbaar midden in de maatschappij te staan.  

Als gemeente lerend, levend en vierend vanuit Gods woord.   
Om het met woorden van de theoloog en dichter Willem Barnard te zeggen:  
 
Dit huis, gereinigd en versierd, 
waar Gods gemeente bruiloft viert, 
staat voor de eredienst gereed, 
wij komen hier in lief en leed, 
 
In geest en waarheid bidden wij, 
dat Christus in ons midden zij. 
Hem love al wat adem heeft! 
Hem love wat op aarde leeft! 
 
Willem Barnard in: Dit huis gereinigd en versierd, ZG 2.64 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op De protestantse gemeente te Borssele – ’s Heer Arendskerke – Lewedorp - Nieuwdorp.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Op https://pg-vierhuis.protestantsekerk.net/beleidsplan_2021_-_2026 vindt u het beleidsplan van onze gemeente.
- Inleiding: waar we voor staan, wie we zijn.
- De informatie op een rij: kerkenraad, vrijwilligers, kerkgebouwen, contactgegevens
- Beleidsplan 2021 - 2026
- Werkplannen 2021, mogelijke thema’s werkplannen 2022-2026

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
https://pg-vierhuis.protestantsekerk.net/welkom

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Prot. Gem. het Vierhuis       27.10.2022
Begroting 2023        
Kerkrentmeesters        
Jaarrekening 2021 2022 2022 2023
  werkelijk begroting Prognose begroting
Inkomsten        
Vrijw. Bijdragen en collecteeracties            66.804                 59.000                 59.000                 56.000
Collecten in kerk              3.094                   3.000                   2.600                   2.400
Bijdrage Poelwijk              1.000                   1.000                   2.000                   2.000
Rente beleggingen              7.316                   2.500                      650                      500
Pacht              8.721                   8.700                   8.700                   8.700
Verhuur kerkgebouw              5.174                   1.000                   1.000                   1.000
Verhuur pastorie              7.727                   8.000                   8.200                   8.600
         
Verkoop Dijkgrond in Borssele            10.560      
Legaten            14.783      
         
totaal inkomsten         125.179                 83.200                 82.150                 79.200
         
Uitgaven        
Predikanten         116.416               110.000               112.000               118.500
Gastpredikanten              5.145                   5.200                   4.500                   4.800
Kosten kerkdiensten            10.058                   3.000                   3.000                   3.000
Koster/organist/vrijwilligers              7.091                 11.600                 11.600                 12.000
         
Onderhoud Kerkgebouw              8.388                   6.000                   7.500                   7.500
Energie/water              5.276                   5.000                   4.500                   7.000
Verzekering              6.135                   5.900                   4.600                   5.000
Kosten pastorie              9.615                   1.500                   9.000                   1.500
Kosten pachtgrond              1.490                   2.600                   2.600                   2.600
Quotum/solidariteitskas              5.389                   6.200                   6.200                   6.200
Administratie            12.347                   3.000                   3.500                   3.500
Kerkwijzer (kosten - bijdrage)                   -17                      500                      500                      500
Ov. beheerskosten              1.501                   5.000                   3.000                   3.000
         
Groot onderhoud Borssele              9.357                         -                          -    
Kosten fusie              9.800                          -    
         
totaal uitgaven         207.991           165.500           172.500           175.100
         
Resultaat vóór herwaardering          -82.812        -82.300        -90.350        -95.900
         
         
Balans        
Geldmiddelen begin jaar         964.445               881.544               881.544               783.194
Jaarresultaat          -82.812                -82.300               -90.350               -95.900
-waarin aanvulling onderhoudsfonds            10.471      
-waarin vordering dijkgrond          -10.560      
Bijdrage onderhoud Borssele                    -8.000                 -8.000                 -8.000
Verkoop kerkgebouw Lewedorp        
Verkoop kerkgebouw Nieuwdorp                      -                   60.000                   60.000
Geldmiddelen einde jaar         881.544           851.244           783.194           739.294
         
 Grond          956.386               939.822               939.822               939.822
Pastorie         321.000               321.000               434.000               434.000


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
Toelichting op de resultatenrekening
Bijdragen en collectes (€ 56.000)
De opbrengst van vrijwillige bijdragen is de voornaamste bron van inkomsten van de kerk. Deze inkomsten zijn bij lange na niet voldoende om het totaal van de kosten te dekken. Daar komt bij dat al jaren de opbrengst daalt door inkrimping van het ledental als gevolg van veroudering.
Overige inkomsten (€ 33.000)
De belangrijkste bestanddelen betreffen:
Verhuur pastorie (+/- € 8.000). Daar gelden landelijke richtlijnen voor.
Opbrengst pacht (+/- € 10.000) Deze variëren, afhankelijk van de situatie in de landbouw.
Subsidie (+/- 9.000). 60% van de kosten van het subsidiabel onderhoud van de Petruskerk.
Rente beleggingen (€ +/- 2.500) Nog positief doordat nog enkele termijncontracten doorlopen. Die lopen overigens binnenkort ook af. De laatste in 2024.
Kosten predikanten (€ 115.000)
In het bedrag van (115.000) zijn begrepen de kosten van predikant en kerkelijk werker alsmede de vergoedingen voor preekbeurten aan gastpredikanten. Het contract met ds. Wisse loopt, naar gepland, af in 2027 bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en het contract met mw. Meulensteen op overeengekomen datum 1 juni 2022 wordt voor een duur van 2 jaren verlengt.
Kosten gebouwen (rond € 30.000)
Betreft de kosten van onderhoud, verzekering, belasting en energie van de vier kerkgebouwen en de pastorie. Met name de kosten van onderhoud kunnen van jaar tot jaar nogal verschillen. De kosten die zijn voorzien voor groot onderhoud van de Petruskerk zijn hoog, maar daarvan komt 60% van terug via subsidie. Die subsidie is verantwoord onder de overige inkomsten. De uitgaven voor het wegwerken van achterstallig onderhoud in Borssele in 2021 (€ 9.400) zoals bij de verkoop van het gebouw werd afgesproken. De hoge kosten van de pastorie in 2021 worden verklaard vanwege de vervanging van de verwarmingsketel ( € 2.000) en de afronding van de restauratie ( € 7.000).
Eind 2020 is het kerkgebouw in Lewedorp verkocht en het is de verwachting dat in 2022 de verkoop van de kerk in Nieuwdorp kan worden afgerond. Ook de Catharinakerk in Borssele werd in 2021 overgedragen. Bij die verkoop van deze gebouwen vervallen uiteraard ook de kosten.
Overige kosten (€ 32.000)
Te denken valt hierbij aan de kosten van administratie, beheerskosten en landelijke afdrachten en nog wat kleinere kostenposten. Dit zijn min of meer vaste bedragen. Ook daarop lijkt door de samenvoeging nog wel wat te besparen. Als voorbeeld noemen we de administratiekosten. Waar nu vier administraties moeten worden bijgehouden (kosten 9.500) ,  is dat er straks maar één.
Het jaarresultaat wordt in mindering gebracht van het eigen vermogen.

Toelichting op de resultatenrekening van 2021
Allereerst een paar incidentele opbrengsten en kosten die zijn verwerkt in de resultatenrekening 2021
Aan de inkomstenkant is dat de opbrengst van een legaat t.w. € 14.783 en de opbrengst € 10.560 van een stuk buitendijkse grond, waarvan we van het bestaan niet afwisten.
Daarnaast was er nog een incidentele uitgavenpost namelijk het bedrag dat nodig was voor het wegwerken van achterstallig onderhoud in Borssele t.w. € 9.357

Bijdragen en collectes
Bij de fusiebesprekingen bestond de vrees dat er de opbrengst van de vrijwillige bijdragen zou dalen uit onvrede bij meerdere leden wat betreft het samengaan. Die angst was blijkbaar ongegrond. En dat is positief. 

Overige inkomsten
Geen nadere toelichting. 

Kosten predikanten (excl. gastpredikanten)
In het bedrag van (116.416) zijn begrepen de kosten van onze predikant en kerkelijk werker. 

Gastpredikanten
Goed om te vermelden dat ook de vergoeding die wordt betaald aan onze kerkelijk werker, als kosten van gastpredikanten zijn gepresenteerd. 

Onderhoud kerkgebouwen (excl. Borssele)
Het betreft met name de kosten van onderhoud van het gebouw in ’s Heer Arendskerke. De subsidie die we daarvoor krijgen van jaarlijks € 9.255 is dit keer niet in mindering gebracht op de kosten, maar toegevoegd aan het onderhoudsfonds omdat onderhoudswerkzaamheden achterbleven bij de planning.

Kosten pastorie
Die waren dit jaar hoog, omdat en de verwarmingsketel vervangen moest worden en omdat nu dan toch het laatste deel van het aanpassingsplan werd uitgevoerd.

Kosten Administratie
Hoog door de kosten van het kantoor der Kerkelijke Administraties dat de administratie van ’s Heer Arendskerke  tot ver in 2021 verzorgde.

Overige kosten
Geen nadere toelichting

Opwaardering grond en pastorie
Onder het operationele resultaat staat nog het bedrag waarmee de jaarlijkse opwaardering van de huurwaarde van de pastorie en die van pachtgrond staat vermeld. Volgens de regels van FRIS moet dat bedrag als resultaat van het jaar vermeld worden. Maar in feite is dit slechts een ‘papieren resultaat’.

Toelichting op de balans
Tot voor kort was er weinig aandacht voor de balanscijfers. Alleen het bedrag aan geldmiddelen was interessant. Na invoering van FRIS zijn er nu ook meer regels voor de balanswaardering van gebouwen en fondsen.

Grond ( € 956.386)
Het gaat hierbij om 18,2 hectare pachtgrond in ’s Heer Arendskerke, gewaardeerd tegen een prijs die gebruikelijk zou zijn bij verkoop aan de pachter.

Pastorie ( €321.000)
Pastorie in ’s Heer Arendskerke, gewaardeerd conform de WOZ-waarde die in het betreffende jaar is gehanteerd bij de belastingheffing.

Kerkgebouw Nieuwdorp (€ 60.000)
Het gebouw wordt verkocht aan de Gemeente Borsele voor € 64.000. Er zullen nog wat kosten gemaakt moeten worden voor opruiming vervuiling. De verkoop is nog niet geheel afgerond. Geldgebrek bij de Gemeente kan nog een belemmering vormen. Echter zoveel is inmiddels wel duidelijk, dat we niet meer twijfelen aan goede afloop.

Kerkgebouw ’s Heer Arendskerke (€ 0)
De Petruskerk staat zonder dat er een waarde aan is toegekend op de balans. Niet in te schatten. Het is een prachtig, historisch gebouw, maar evenzeer een zware last voor de eigenaar door de hoge onderhoudskosten en daardoor wellicht onverkoopbaar. 

Toezegging “De Bron” onderhoud (€ - 40.000)
De Catharinakerk in Borssele worden overgedragen aan de dan verzelfstandigde gemeente “De Bron” tegen een symbolisch bedrag van één Euro.  De Prot. Kerkgemeenschap Borssele heeft toegezegd om een bedrag van € 40.000 mee te geven ter dekking van de onderhoudskosten gedurende de eerstkomende 5 jaren. Daartegenover staat dat het kerkgebouw beschikbaar blijft voor diensten van “Het Vierhuis” in de komende jaren. Er zullen daarvoor geen kosten in rekening gebracht worden.

 
terug