ANBI Gemeente ANBI Gemeente
Algemene gegevens Protestantse gemeente Het Vierhuis behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI:

Roepnaam:
De protestantse gemeente te Borssele -
’s Heer Arendskerke – Lewedorp – Nieuwdorp
Het Vierhuis
Telefoonnummer (facultatief): Zie website
RSIN/Fiscaal nummer:
KvK-nummer:
863108180
84133406
Website adres: http://pg-vierhuis.protestantsekerk.net
E-mail: hetvierhuis@zeelandnet.nl
Adres: 4455 AN Nieuwdorp
Postcode: hetvierhuis@zeelandnet.nl
Plaats: Nieuwdorp
Postadres: Coudorp 1
Postcode: 4455AN
Plaats: Nieuwdorp
Rekening nummer:                                          NL96RABO0380514389

De Protestantse gemeente te Borssele – ’s Heer Arendskerke – Lewedorp – Nieuwdorp (Het Vierhuis) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (Ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Als protestantse gemeente ‘Het Vierhuis’ willen wij een gemeente zijn waar Gods woord, zijn liefde, ons uitdaagt om met elkaar verbonden, hoe verschillend we ook zijn, als geloofsgemeenschap dienstbaar midden in de maatschappij te staan.  

Als gemeente lerend, levend en vierend vanuit Gods woord.   
Om het met woorden van de theoloog en dichter Willem Barnard te zeggen:  
 
Dit huis, gereinigd en versierd, 
waar Gods gemeente bruiloft viert, 
staat voor de eredienst gereed, 
wij komen hier in lief en leed, 
 
In geest en waarheid bidden wij, 
dat Christus in ons midden zij. 
Hem love al wat adem heeft! 
Hem love wat op aarde leeft! 
 
Willem Barnard in: Dit huis gereinigd en versierd, ZG 2.64 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op De protestantse gemeente te Borssele – ’s Heer Arendskerke – Lewedorp - Nieuwdorp.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Op https://pg-vierhuis.protestantsekerk.net/beleidsplan_2021_-_2026 vindt u het beleidsplan van onze gemeente.
- Inleiding: waar we voor staan, wie we zijn.
- De informatie op een rij: kerkenraad, vrijwilligers, kerkgebouwen, contactgegevens
- Beleidsplan 2021 - 2026
- Werkplannen 2021, mogelijke thema’s werkplannen 2022-2026

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
https://pg-vierhuis.protestantsekerk.net/welkom

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Prot. Gem. het Vierhuis        
Jaarrekening 2022        
Kerkrentmeesters        
Jaarrekening   2021 2022 2023
    rekening rekening begroting
Inkomsten        
Vrijw. Bijdragen etc              58.889              53.917                 49.000
Collecten in kerk                3.094                3.717                   2.400
Dankdagcollecte                3.400                2.600                   3.000
Bijdrage solidariteitskas                4.515                4.930                   4.000
Bijdrage Poelwijk                1.000                2.000                   2.000
Rente beleggingen                7.316                3.581                      500
Pacht                8.721                9.208                   8.700
Verhuur kerkgebouw                5.174                2.799                   1.000
Verhuur pastorie                7.727                8.121                   8.600
         
Verkoop Dijkgrond in Borssele              10.560    
Legaten              14.783    
         
totaal inkomsten           125.179              90.873                 79.200
         
Uitgaven        
Predikanten           116.416           110.666               118.500
Gastpredikanten                5.145                4.109                   4.800
Kosten kerkdiensten              10.058                4.179                   3.000
Koster/organist/vrijwilligers                7.091                8.463                 12.000
         
Onderhoud Kerkgebouw                8.388                2.963                   7.500
Energie/water                5.276                2.508                   7.000
Verzekering                6.135                2.933                   5.000
Kosten pastorie                9.615                9.336                   1.500
Kosten pachtgrond                1.490                1.312                   2.600
Quotum/solidariteitskas                5.389                6.029                   6.200
Administratie              12.347                3.615                   3.500
Kerkwijzer (kosten - bijdrage)                     -17                    767                      500
Ov. beheerskosten                1.501                1.498                   3.000
         
Groot onderhoud Borssele                9.357    
Kosten fusie                9.800    
         
totaal uitgaven           207.991           158.378           175.100
         
Resultaat vóór herwaardering            -82.812            -67.505        -95.900
Opwaardering grond en pastorie (=                  39.554                 99.776  
papieren resultaat)        
Resultaat na herwaardering            -43.258              32.271            -95.900
         


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 


 
terug